*

data signal

Physical data as it travels over a line or channel (pulses or vibrations of electricity or light).

tín hiệu dữ liệu
Dữ liệu vật lý lúc nó truyền qua một tuyến hoặc một kênh (các xung điện hoặc ánh sáng).


Published:

PAGE TOP ↑