*

data sink

A device or part of the computer that receives data.

kho nhận dữ liệu
Một thiết bị hoăc thành phần của máy tính vốn nhận dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑