*

data source

A device or part of the computer in which data is originated.

nguồn dữ liệu
một thiết bị hoặc thành phần của máy tính trong đó dữ liệu được khởi phát.


Published:

PAGE TOP ↑