*

data structure

The physical layout of data. Data fields, memo fields, fixed length fields, variable length fields, records, word processing documents, spreadsheets, data files, database files and indexes are all examples of data structures.

cấu trúc dữ liệu
Cách trình bày dữ liệu. Các field (truongf) dữ liệu, các field memo, các file có chiều dài cố đinh, các field có chiều dài thay đổi, các record, các tài liệu xử lý từ, các spreadsheet (trang bảng tính), các file dữ liệu, các file cơ sở dữ liệu và các index là tất cả các ví dụ về các cấu trúc dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑