*

data table

In a database management program, an onscreen view of information in a columnar (twodimensional) format, with the field names at the top.

bảng dữ liệu
Trong chương trình quản lý cơ sở dữ liệu, đây là một hình ảnh màn hình của thông tin theo khuôn thức cột (hai chiều), có các tên trường ở trên đầu.


Published:

PAGE TOP ↑