*

data transfer rate

Same as data rate.

tốc độ chuyển giao dữ liệu
Tương tự như data rate.


Published:

PAGE TOP ↑