*

data transfer

The movement of data within the computer system. Typically, data is said to be transferred within the computer, but it is “transmitted” over a communications network. A transfer is actually a copy function since the data is not automatically erased at the source.

sự chuyển giao dữ liệu
Sự chuyển giao dữ liệu trong hệ thống máy tính. Cụ thể, dữ liệu được yêu cầu được chuyển giao trong máy tính, nhưng nó “được truyền” qua một mạng trao đổi thông tin. Sự chuyển giao thật sư là một chức năng sao chép bởi vì dữ liệu không được xóa tự động tại nguồn.


Published:

PAGE TOP ↑