*

data transmission

Sending data over a communications network.

sư truyền dữ liệu
Việc gởi dữ liệu qua một mạng trao đổi thông tin.


Published:

PAGE TOP ↑