*

data transparency

The ability to easily access and work with data no matter where it is located or what application created it.

data transparency
Khả năng truy cập dễ dàng và hoạt động với dữ liệu bất kể ở vị trí nào và trình ứng dụng nào đã tạo nó.


Published:

PAGE TOP ↑