*

data warehouse

A database designed to support decision making in an organization. it is batch updated and structured for fast online queries and summaries for managers. Data warehouses can contain enormous amounts of data. See OLAP, DSS and EIS.

data warehouse
Một cơ sở dữ liệu được thiết kế để hỗ trợ việc quyết định trong một tổ chức. Nó được tạo cấu trúc và được cập nhật khối sử dụng cho các query trực tuyến hoạt động nhanh và các phần tóm tắt sủ dụng cho những người quản lý. Dât warehouse có thể chứa rất nhiều dữ liệu. Xem OLAP, DSS, và EIS.


Published:

PAGE TOP ↑