*

database administrator

A person responsible for the physical design and management of the database and for the evaluation, selection and implementation of the DBMS. In small organizations, the database administrator and data administrator are one in the same; however, when the two responsibilities are managed separately, the database administrator’s function is more technical.

nhà quản trị cơ sở dữ liệu
Người chịu trách nhiệm về thiết kế vật lý và quản lý cơ sở dữ liệu và chịu trách nhiệm về việc lượng giá, chọn lọc và thực thi DBMS. Trong các tổ chức nhỏ, nhà quản trị cơ sở dữ liệu và nhà quản trị dữ liệu là một; yuy nhiên, khi hai trách nhiệm này được phân biệt, trách nhiệm của nhà quản trị cơ sở dữ liệu chuyên về mặt kỹ thuật nhiều hơn.


Published:

PAGE TOP ↑