*

database design

The choice and arrangement of datafields in a database so that fundamental errors (such as data redundancy and repeating fields) are avoided or minimized. See data redundancy and repeating field.

thiết kế cơ sở dữ liệu
Quá trình chọn dùng và sắp xếp các trường dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu sao cho ít bị hoặc tránh được hoàn toàn các lỗi cơ bản (như dư thừa dữ liệu hoặc các trường hợp bị lặp). Xem data redundancy và repeating field.


Published:

PAGE TOP ↑