*

database driver

A soft ware routine that accesses a database. It allows an application or compiler to access a particular database format.

trình điều khiển cơ sở dữ liệu
Một thường trình phần mềm truy cập một cơ sở dữ liệu. Nó cho phép một trình ứng dụng hoặc trình biên soạn truy cập một định dạng cơ sở dữ liệu nhất định.


Published:

PAGE TOP ↑