*

database machine

A speciallydesigned computer for database access that is coupled to the main computer via highspeed channel. It uses multiple processors to perform fast disk searches. Contrast with database server, which is used in a LAN. The database machine is tightly coupled to the main CPU; the database server is loosely coupled, in the network.

máy tính cơ sở dữ liệu
Một máy tính được thiết kế đặc biệt sử dụng cho việc truy cập cơ sở dữ liệu vốn được nối kết với máy tính chủ qua kênh tốc độ cao. Nó sử dụng nhiều bộ xử lý để thực hiện các tác vụ tìm nhanh các đĩa. Trái với database server, vốn được sử dụng trong một LAN. Máy tính cơ sở dữ liệu được nối kết chặt chẽ với CPU chính; server cơ sỏ dữ liệu được nối kết không chặt chẽ trong mạng.


Published:

PAGE TOP ↑