*

database management program

An application program that provides the tools for data retrieval, modification, deletion, and insertion. Sunh programs also can create a database and produce meaningful output on the pinter or onscreen. In personal computing, three kinds of database management programs exist: flatfile, relational, and textoriented.

chương trình quản lý cơ sở dữ liệu
Một chương trình ứng dụng cung cấp các công cụ để truy tìm, cải biến, xóa, và chèn thêm dữ liệu. Các chương trình này cũng có thể dùng để thành lập một cơ sở dữ liệu và tạo ra các sản phẩm hữu ích trên máy in hoặc trên màn hình. Trong lĩnh vực điện toán cá nhân, có ba loại chương trình quản lý cơ sở dữ liệu đang tồn tại: loại tập tin thẳng, loại có liên quan nhau, và loại định hướng văn bản.


Published:

PAGE TOP ↑