*

database program

A software application that allows for the storage and retrieval of information, which is structured as fields, records and files. Database programs provide a way of creating and manipulating the electronic equivalent of a name and address card that can hold alarge amounts of information.

chương trình cơ sở dữ liệu
Một trình ứng dụng phần mềm vốn cho phép lưu trữ và truy xuất thông tin được cấu trúc dưới dạng các field (trường), các record và các file. Các field (trường), các record và các file. Các chương trình cơ sở dữ liệu cung cấp cách tạo và xử và xử lý thành phần tương đương bằng điện tử của một thẻ ghi tên và địa chỉ vốn có thể chứa các lượng thông tin lớn.


Published:

PAGE TOP ↑