*

database structure

In database management, a definition of the data records in which information is stored, including: the number of data fields; a set of field definitions that for each field specify the type of information, the length, and other characteristics; and a list of field names. See data type.

cấu trúc cơ sở dữ liệu
Trong việc quản lý cơ xở dữ liệu, đây là một qui định đối với các bảng ghi dữ liệu để lưu trữ thông tin, bao gồm số lượng các trường dữ liệu; một tập các định nghĩa về trường, quy định chủng loại, độ dài, và các đặc tính khác của dữ liệu để có thể đưa được vào trong từng trường và một danh sách các tên trường. Xem data type.


Published:

PAGE TOP ↑