*

database

(1) A set of interrelated files that is created and managed by a DBMS.

(2) Any electronicallystored collection of data.

cơ sở dữ liệu
(1) Một tập hợp các file liên kết vốn được tạo và được quản lý bởi một DBMS.

(2) Tập hợp dữ liệu được lưu trữ bằng điện tử.


Published:

PAGE TOP ↑