*

datacenter

The department that houses the computer systems and related equipment, including the data library. Data entry and systems programming may also come under its jurisdiction. A control section is usually provided that accepts work from and releases output to user departments.

datacenter
Trung tâm cung cấp cho cho các hệ thống máy tính và thiết bị quan hệ, bao gồm thư viện dữ liệu, mục nhập dữ liệu và các lập trình của các hệ thống cũng có thể nằm trong phạm vi quản lý của nó. Một bộ phận kiểm soát thường được cung cấp đê chấp nhận hoạt động của các bộ phận người dùng và cung cấp kết quả xuất cho các bộ phận này.


Published:

PAGE TOP ↑