*

DataEase

A relational DBMS for DOS and Windows from MultiWare, Inc., Trumbull, CT. It provides a menudriven interface for developing applications without programming and is noted for its ease of use.

DataEase
Một DBMS quan hệ sử dụng cho DOS và Windows của MultiWare, Inc,. Trumbull, CT. Nó cung cấp một giao diện được điều khiển bởi menu sử dụng đẻ phát triển các trình ứng dụng mà không cần phải lập trình và lưu ý về cách sử dụng dễ dàng của nó.


Published:

PAGE TOP ↑