*

dataencoding scheme

The technique a disk drive controller uses to record bits of data on the magnetic surface of a floppy disk or hard disk. See Advanced RunLengtb Limited (ARLL), disk drive controller, Modified Frequency Modulation (MFM), and RunLength Limited (RU).

phương thức mã hóa dữ liệu
Phương pháp kỹ thuật mà bộ điều khiển ổ đĩa sử dụng để ghi các bit dữ liệu lên mặt từ tính của đĩa mền hoặc cứng. Các ổ đĩa được phân loại theo phương thức mã hóa dữ liệu mà ổ đĩa đó sử dụng. Xem Advanced RunLength Limited (ARLL), disk driver controller, Modified Frequenc Modulation (MFM), và RunLenght Limited.


Published:

PAGE TOP ↑