*

datagram

The unit of data, or packet, transmitted in a TCP/IP network, Each datagram contains source and destination addresses and data. See TCP/IP and UDP.

gói dữ liệu
Đơn vị dữ liệu, hoặc khối được truyền trong một mạng TCP/IP. Mỗi diagram chứa các địa chỉ nguồn và đích và dữ liệu. Xem TCP/IPUDP.


Published:

PAGE TOP ↑