*

DB2(DATABASE 2)

A relational DBMS from IBM that was originally developed for its mainframes. It is a fullfeatured SQL language DBMS that has become IBM’s major database product. Known for its making DB/2 available for all of its own platforms as well as nonIBM platforms, including the HP 9000, Sun Solaris and Windows NT.

DB2(DATABASE 2)
Một DBMS quan hệ của IBM đầu tiên đã được phát triển để sử dụng cho các máy chủ của nó. Nó là DBMS Ngôn ngữ SQL được mô tả đầy đủ vốn đã trở thành sản phẩm cơ sử dữ liệu chính của IBM. Nổi tiếng nhờ chất lượng, IBM tạo sẵn DB/2 cho tất cả các nền của riêng nó cũng như các nền không thuộc IBM, bao gồm HP 9000, Sun Solari và Windows NT.


Published:

PAGE TOP ↑