*

DB9,DB15,DB25..(DB9, DB15, DB25, DB37, DB50)

A category of plugs and sockets with 9, 15, 25, 37 and 50 pins respectively, used to hook up communications and computer devices. The DB refers to the physical structure of the connector, not the purpose of each line. DB9 and DB25 connectors are commonly used for RS232 interfaces. The DB25 is also used on the computer end of the parallel printer cable for PCs (the printer end is a Centronics 36pin connector). A highdensity DB15 connector is used for the VGA port on a PC, which has 15 pins in the same shell as the DB9 connector.

DB9,DB15,DB25..(DB9, DB15, DB25, DB37, DB50)
Các plug và các socket có 9, 15, 25, 37, và 50 pin đươc sử dụng để nối các phương tiện truyền thông và các thiết bị máy tính. DB ám chỉ cấu trúc vật lý của bộ nối kết, không ám chỉ mục đích của mỗi tuyến. Các bộ nối kết DB9 và DB25 thường được sử dụng cho các giao diện RS232. DB25 cũng được sử dụng trên đầu cuối máy tính của các máy in song song sử dụng cho PC (đầu cuối máy in là bộ nối kết Centronics 36 pin). Một bộ nối kết DB15 mật độ cao được sử dụng cho cổng VGA trên một PC vốn có 15 pin trong cùng một vỏ với bộ nối kết DB9.


Published:

PAGE TOP ↑