*

dBASE

A database program for Windows from Borland. dBASE was the first comprehensive relational DBMS for personal computers and was originally developed for CP/M machines and later for DOS. It was originally marketed by AshtonTate, which was acquired by Borland. The dBASE DBF file format has become a de facto standard used by many applications, and dBASE spawned many “Xbase” languages such as CAClipper, FoxBASE and FoxPro.

dBASE
Một chương trình cơ sở sử dụng cho Windows của Borland. dBASE là DBMS quan hệ toàn diện đầu tiên sử dụng cho các máy tính cá nhân và đã được phát triển cho các máy CP/M và sau đó được phát triển cho DOS. Đầu tiên nó được cung cấp bởi Ashton Tate và Borland đã mua nó. Định dạng file dBASE DBF đã trở thành một tiêu chuẩn thực sự được sử dụng bởi nhiều trình ứng dụng, và dBASE cung cấp nhiều ngôn ngữ “Xbase” chẳng hạn như CACliper, FoxBASE và FoxPro.


Published:

PAGE TOP ↑