*

DB/DC(DataBase/Data Communications)

Refers to software that performs database and data communications functions.

DB/DC(DataBase/Data Communications)
đề cập đến phần mềm vốn thực hiện các chức năng trao đổi dữ liệu và cơ sở dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑