*

DBMS(DataBase Management System)

Soft ware that controls the organization, storage, retrieval, security and integrity of data in a database. It accepts requests from the application and instructs the operating system to transfer the appropriate data. DBMS may work with traditional programming languages (COBOL, C, etc.) or they may include their own programming language. For example, dBASE and Paradox are database programs with a DBMS, a full programming language and a fourthgeneration (4GL) language, making them complete application development systems. 4GL commands let users interactively create database files, edit them, ask questions and print reports without programming. Thousands of applications have been developed in environments such as these.

DBMS(DataBase Management System)
Phần mềm điều khiển sụ tổ chức, sự lưu trữ, truy xuất, bảo mật, và lợp nhất dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu. Nó chấp nhận các đề nghị từ trình ứng dụng và ra lệnh cho hệ điều hành chuyển giao dữ liệu thích hợp. Các DBMS có thể hoạt động với các ngôn ngữ lập trình truyền thống (COBOL, C, …) hoặc chúng có thế bao bồm ngôn ngữ lập trình của riêng chúng. Ví dụ, dBASE và Paradox là các chương trình cơ sở dữ liệu có một DBMS, một ngôn ngũ lập trình hoàn chỉnh và ngôn ngũ thế hệ thứ tư (4GL), biến chúng thành các hệ thống phát triển trình ứng dụng. Các lệnh 4GL cho phép người dùng tạo các file cơ sở dữ liệu theo các tương tác chỉnh sửa chúng, đặt các câu hỏi và in các report mà không cần phải lập trình. Hàng ngàn trình ứng dụng đã được phát triển trong các môi trường chẳng hạn như các môi trường ở đây.


Published:

PAGE TOP ↑