*

DBS(Direct Broadcast Satellite)

A oneway TV broadcast service direct from a satellite to a small 18″ dish antenna. Although DBS service exists in other countries, the first DBS satellite for the United States was launched in December 1993 by Hughes Communications and Hubard Broadcasting.

DBS(Direct Broadcast Satellite)
Một dịch vụ truyền hình một chiều điều khiển từ một vệ tinh sang một ăngten hình đĩa 18″ nhỏ. Mặc dù dịch vụ DBS có ở các đất nước khác, vệ tinh DBS đầu tiên của nước Mỹ đã được phóng vào tháng 12 năm 1993 bởi Hughes Communications and Hubbard Broadcasting.


Published:

PAGE TOP ↑