*

DCI(Display Control Interface)

An Intel and Microsoft standard for fullmotion video in Windows. It improves performance by bypassing the Windows GDI interface and addressing the display adapter directly.

DCI(Display Control Interface – giao diện điều khiển màn hình hiển thị)
Một tiêu chuẩn của Intel và Microsoft sử dụng cho video chuyển động trong Windows. Nó cải tiến hoạt động bằng cách dẫn vòng giao diện GDI của Windows và điều khiển adapter màn hình hiển thị một cách trực tiếp.


Published:

PAGE TOP ↑