*

DCOM(Distributed Componentt Object Model)

Microsoft’s technology for distributed objects. DCOM is based COM, Microsoft’s component software architecture, which defines the object interfaces. DCOM defines the remote procedure call which allows those objects to be run remotely over the network. DCOM began shipping with Windows NT 4.0 and is Microsoft’s counterpart to CORBA. See COM, component software and CORBA.

DCOM(Distributed Componentt Object Model)
Công nghệ của Microsoft sử dụng cho các đối tượng được phân phối. DCOM được dựa trên COM, cấu trúc phần mềm thành phần của Microsoft vốn xác định các giao diện đối tượng. DCOM xác định lệnh gọi thủ tục từ xa vốn cho phép các đối tượng được chạy từ xa qua mạng. DCOM đi kèm với Windows NT 4.0 và là bản sao CORBA của Microsoft. Xem COM, component softwareCORBA.


Published:

PAGE TOP ↑