*

DD(Double Density)

The designation for lowdensity diskettes, typically the 5.25″ 360K and 3.5″ 720K floppies. See double density. Contrast with HD.

DD(Double Density)
Sự chỉ định các đĩa mềm mật độ thấp, cụ thể là các đĩa mềm 5.25″ 360K và 3.5″ 720K. Xem double density. Trái với HD.


Published:

PAGE TOP ↑