*

DDM(Distributed Data Management)

Software inan IBM SNA enviroment that allows users to access data in remote data files within the network. DDM works with IBM’s LU 6.2 session to provide peertopeer communications and file sharing.

DDM(Distributed Data Management)
Phần mềm trong một môi trường IBM SNA vốn cho phép người dùng truy cập dữ liệu trong các file dữ liệu từ xa trên mạng. DDM kết hơp với tác vụ LU 6.2 của IBM để cung cấp tính năng chia sẻ file và trao đổi thông tin.


Published:

PAGE TOP ↑