*

DDP(Distributed Data Processing)

See distributed processing.

DDP(Distributed Data Processing – tiến trình xử lý dữ liệu được phân phối)
Xem distributed processing.


Published:

PAGE TOP ↑