*

DDS

(1) (Dataphone Digital Service) An AT&T private line digital service with data rates from 2400 bps to 56Kbps. Private analog lines can be connected to DDS line.

(2) (Digital Data Service) A private line digital services from nonAT&T carriers.

(3) (Digital Data Storage) A DAT format for data backup. It is a sequential recording method; data must be appended at the end of previous data. See tape backup.

DDS
(1) (Dataphone Digital Service) Một dịch vụ kỹ thuật số tuyến tư nhân AT&T với các tốc độ truyền dữ liệu từ 2400 bps đến 56Kbps. Các tuyến tư nhân tương tự có thể được nối kết sang các tuyến DDS.

(2) (Digital Data Service) Dịch vụ dữ liệu kỹ thuật số, một dịch vụ kỹ thuật số tuyến tư nhân không thuộc AT&T.

(3) (Digital Data Storage) Một định dạng DAT sử dụng cho việc sao lưu dự phòng dữ liệu. nó là một phương pháp ghi lại theo thứ tự; dữ liệu phải được gán ở cuối dữ liệu trước. Xem tape backup.


Published:

PAGE TOP ↑