*

de facto standard

A widelyused format or language not endorsed by a standards organization.

de facto standard
Một ngôn ngữ hoặc định dạng được sử dụng rộng rãi không được tán thành bởi tổ chức định tiêu chuẩn.


Published:

PAGE TOP ↑