*

de jure standard

A format or language endorsed by a standards organization.

de jure standard
Một ngôn ngữ hoặc định dạng không được tán thành bởi một tố chức định tiêu chuẩn.


Published:

PAGE TOP ↑