*

deallocate

To release a computer resource that is currently assigned to a program or user, such as memory or a peripheral device.

ngưng phân bố, ngưng cấp phát
Để giải phóng một nguồn tài nguyên của máy tính vốn đang được gán cho một chương trình hoặc một người dùng chẳng hạn như bộ nhớ hoặc một thiết bị ngoại vi.


Published:

PAGE TOP ↑