*

deblock

To separate records from a block.

phân chia khối, tách khối
Để tách các record ra khỏi một khối.


Published:

PAGE TOP ↑