*

debug

To correct a program in hardware or software. Debugging software is finding the errors in the program logic. Debugging hardware is finding the errors in circuit design.

gỡ rối
Xử lý sự cố trong phần cứng hoặc phần mềm. Việc gỡ rối phần mềm là việc tìm lỗi trong logic chương trình. Việc gỡ rối phần cứng là việc tìm lỗi trong thiết kê mạch.


Published:

PAGE TOP ↑