*

debugger

Software that helps a programmer debug a program by stopping at certain breakpoints and displaying various programming elements. The programmer can step through source code statements one ata a time while the corresponding machine instructions are being executed.

phần mềm gỡ rối
Phần, Mềm giúp lập trình viên bỡ rối một chương trình bằng cách ngưng tại các điểm ngắt nhất định và hiển thị các thành phần lập trình khác nhau. Lập trình viên có thể mỗi lần thực hiện một câu lệnh mã nguồn trong lúc các lệnh của máy tương ứng đang được thực thi.


Published:

PAGE TOP ↑