*

DEC(Digital Equipment Corporation)

The trade name for Digital’s products (DECmate, DECnet, etc.). Many people refer to the company as DEC.

DEC(Digital Equipment Corporation – Công ty thiết bị kỹ thuật số)
Tên thương mại của các sản phẩm Digital (DECmate, DECCnet, …). Nhiều người gọi công ty là DEC.


Published:

PAGE TOP ↑