*

decentralized processing

Computer systems in different locations. Although data may be transmitted between the computers periodically, It implies limited daily communications. Contrast with distributed processing and centralized processing.

decentralized processing
Các hệ thống máy tính ở các nơi khác nhau. Mặc dù dữ liệu có thể được truyền giữa các máy tính theo từng giai đoạn, nó ám chỉ các tiến trình trao đổi thông tin hàng ngày có giới hạn Trái với distributed processingcentralized processing.


Published:

PAGE TOP ↑