*

decibel(dB)

The unit that measures loudness or strength of a signal. dBs are a relative measurement derived from an initial reference level and a final observed level. A whisper is about 10 dB, a niosy factory 90 dB, loud thunder 110 dB. 120 dB is painful.

decibel(dB)
Đơn vị đo tiếng ồn hoặc cường độ của một tín hiệu. Các dB là đơn vị đo tương đối được truy xuất từ một cấp độ tham chiếu ban đầu và một cấp độ quan sát cuối cùng. Âm thanh của tiếng thì thầm khoảng 10 dB, tiếng ồn của nhà máy 90 dB, tiếng sét lớn 110 dB. 120 dB gây nhức tai.


Published:

PAGE TOP ↑