*

decimal

Meaning 10. Tthe universal numbering system that uses 10 digits. Computers use binary numbers because it is easier to design electronic systems that can maintain two states tather than 10.

decimal
Có nghĩa 10. Hệ thống số phổ dụng vốn sử dụng 10 số. Các máy tính sử dụng dụng các số nhị phân bởi vì điều đó làm cho việc thiết kế các hệ thống điện tử vốn có thể bảo quản hai trạng thái được thực hiện dễ dàng hơn thay vì sử dụng số 10.


Published:

PAGE TOP ↑