*

decision box

A diamondshaped symbol that is used to document a decision point in a flowchart. The decision is written in the decision box, and the results of the decision branch off from the points in the box.

decision box
Một ký hiệu có hình dạng viên kim cương vốn được sử dụng để tạo tài liệu cho một điểm quyết định trong một lưu đồ. Quyết định được viết trong hộp quyết định, và các kết quả quyết định phân nhánh từ các điểm trong hộp.


Published:

PAGE TOP ↑