*

decision instruction

In programming, an instrucion that compares one set of data with another and branches to a different part of the program depending on the results.

decision instruction
Trong lập trình, một lệnh so sánh một tập hợp dữ liệu này với một tập hợp dữ liệu khác và phân nhánh sang một phần khác của chương trình phụ thuộc vào các kết quả.


Published:

PAGE TOP ↑