*

decision tree

A graphical representation of all alternatives in a decision making process.

decision tree
Phần biểu thị đồ họa cho tất cả các phần lựa chọn trong một tiến trình thực hiện quyết định.


Published:

PAGE TOP ↑