*

declaration

In programming, an instruction or statement that defines data (fields, variables, arrays, etc.) and resources, but does not create executable code.

lệnh khai báo
Trong lập trình, một lệnh xác định dữ liệu (các field, các biến, các mảng …) và các nguồn tài nguyên, nhưng không tạo mã có thể được thực thi.


Published:

PAGE TOP ↑