*

DECnet

Digital’s communications network, which supports Ethernetstyle LANs and baseband and broadband WANs over private and public lines. It inter connects PDPs, VAXs, PCs, Macs and workstations. In DECnet philosophy, a node must be an intelligent machine and not simply a terminal as in other systems.

DECnet
Mạng trao đổi thông tin của Digital, vốn hỗ trợ các Ethernet style LAN và các WAN dải cơ sở và dải rộng qua các tuyến công cộng và tư nhân. Nói nối kết với các PDP, các VAX, các PC, các Mac và các trạm làm việc. Theo triết lý DECnet, một nút phải là một công cụ thông minh, không chỉ là một thiết bị đầu cuối giống như trong các hệ thống khác.


Published:

PAGE TOP ↑