*

decompiler

A program that converts machine language back into a highlevel source language. The resulting code may be very difficult to maintain as variables and routines are named generically: A0001, A0002, etc.

decompiler
Một chương trình chuyển đổi ngôn ngữ máy trở về ngôn ngữ cấp độ cao. Mã kết quả có thể khó bảo quản dưới dạng các biến và các thường trình được đặt tên chung: A0001, A0002, …


Published:

PAGE TOP ↑